Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. AntiSlipShop: onderdeel en handelsnaam van FSI International BV, statutair gevestigd te Delft,     Kleveringweg 4, 2616 LZ en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27305740.
 2. Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die via de Website Artikelen koopt.
 3. Consument: een Klant als bedoelt in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Aanbieder: een rechtspersoon die via de Website van AntiSlipShop producten en/of diensten -al dan niet met korting- onder de aandacht brengt en deze aan de Klant zal leveren.
 5. Website van AntiSlipShop: de website van AntiSlipShop te bereiken via www.antislipshop.nl, antislipshop.nl of www.antislip.org.
 6. Artikel: een dienst of product die door de Aanbieder ter beschikking gesteld wordt en geplaatst wordt op de website.
 7. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door AntiSlipShop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij AntiSlipShop en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde artikel, dit artikel binnen de Bedenktijd terug te sturen aan AntiSlipShop en het aankoopbedrag terug te krijgen.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat AntiSlipShop deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Bij de op de website van AntiSlipShop aangeboden diensten of producten worden specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Waar nodig zullen verzendkosten getoond worden.
 2. De op de website van AntiSlipShop aangeboden producten/diensten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product/dienst.
 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat AntiSlipShop op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. Een Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 4. AntiSlipShop verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het product of dienst zoals vermeld bij het product, deze termijn is slechts indicatief.
 5. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende artikel door leverancier/producent geleverd kan worden.

 

Artikel 4 – Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door AntiSlipShop uitgevaardigd aanbod heeft aanvaard en de Klant aan zijn betalingsverplichtingen als omschreven in artikel 8 heeft voldaan.
 2. Het staat AntiSlipShop altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al betaling heeft verricht aan AntiSlipShop, zal AntiSlipShop dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de Klant.

 

Artikel 5 – Levering

 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst zal AntiSlipShop het afgenomen product per e-mail bevestigen of beschikbaar stellen in het online account van de Klant.
 2. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen AntiSlipShop en de Klant, worden de door Klant bestelde producten in beginsel binnen de vermelde aantal bezorgdagen geleverd door de Aanbieder.
 3. Indien AntiSlipShop niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.2 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien AntiSlipShop niet in staat is om de door de Consument bestelde artikelen binnen de gestelde termijn te leveren, kan een Consument de overeenkomst ontbinden. Het recht van de Consument om de overeenkomst te ontbinden, kan enkel schriftelijk worden uitgeoefend.

 

Artikel 6 – Retournering van product(en)

 1. Een Consument heeft na ontvangst van het bestelde product veertien (14) dagen tijd, om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde product, zonder opgaaf van redenen aan AntiSlipShop retour te zenden.
 2. AntiSlipShop.nl zal na ontvangst van het retour gezonden product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
 3. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. De Consument kan zijn Herroepingsrecht niet inroepen indien het bestelde artikel recht geeft op een product of dienst:
 • waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop AntiSlipShop geen invloed heeft;
 • dat naar persoonlijke voorkeur van de Consument is vervaardigd;
 • dat naar zijn aard niet kan worden teruggezonden;
 • dat snel kan bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur zijn en de Consument de verzegeling heeft verbroken;
 • kranten en tijdschriften betreffen;
 • of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7 – Reclames & Garantie

 1. Indien het geleverde Product of de Dienst, welke verkregen wordt na aflevering van het artikel door de desbetreffende Aanbieder, niet voldoet aan de daaraan te stellen redelijke eisen dient de Klant zich tot de Aanbieder te wenden voor aanspraken op garantie en reclame.
 2. Door het afnemen van een product bij de Aanbieder gaat de Klant akkoord met de voorwaarden van de Aanbieder en de toepasselijkheid daarvan op de levering van producten of diensten.
 3. Garantie wordt enkel verstrekt door de Aanbieder. AntiSlipShop is derhalve nimmer gehouden tot enige compensatie, reparatie en dergelijke.

 

Artikel 8 – Prijs & Betaling

 1. Op de website van AntiSlipShop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop AntiSlipShop geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
 3. De Klant dient alle verschuldigde bedragen vooraf aan AntiSlipShop.nl te doen toekomen of tijdens het tot stand komen van een overeenkomst. De AntiSlipShop zal het product / de producten pas laten verzenden, nadat de Klant heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting als beschreven in artikel 8.3, is AntiSlipShop gerechtigd alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten en eventueel aanspraak te maken op volledige schadevergoeding voor de door AntiSlipShop gemaakte kosten.
 5. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan AntiSlipShop gemeld te worden, waarna AntiSlipShop het bedrag zal corrigeren.
 6. Onjuistheden in de facturatie ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 9 – Voorbehoud van eigendom

 1. De door de Aanbieder geleverde producten blijven eigendom van de Aanbieder tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met AntiSlipShop gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Ingeval AntiSlipShop een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van AntiSlipShop vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. AntiSlipShop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. AntiSlipShop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als AntiSlipShop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien AntiSlipShop aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. AntiSlipShop is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AntiSlipShop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AntiSlipShop toegerekend kunnen worden
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 1. AntiSlipShop sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door AntiSlipShop geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van AntiSlipShop, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 2. AntiSlipShop is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AntiSlipShop partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdragwordt uitgesloten.
 2. De Klant en AntiSlipShop zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven is in eerste instantie de rechtbank te Rotterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en AntiSlipShop.